Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2018-12-28
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
1 TOEIC
2018-12-27
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
2 TOEIC
2018-12-26
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
3 TOEIC
2018-12-25
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
4 TOEIC
2018-12-24
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
5 TOEIC
2018-12-23
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
6 TOEIC
2018-12-22
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
7 TOEIC
2018-12-21
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
8 TOEIC
2018-12-21
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc
9 TOEIC
2018-12-20
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
10 TOEIC
2018-12-19
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc
11 TOEIC
2018-12-19
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
12 TOEIC
2018-12-18
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
13 TOEIC
2018-12-17
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
14 TOEIC
2018-12-16
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
15 TOEIC
2018-12-15
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
16 TOEIC
2018-12-14
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc
17 TOEIC
2018-12-14
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
18 TOEIC
2018-12-13
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
19 TOEIC
2018-12-12
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc
20 TOEIC
2018-12-12
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
21 TOEIC
2018-12-11
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
22 TOEIC
2018-12-10
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
23 TOEIC
2018-12-08
Sáng: 07:30 Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
24 TOEIC
2018-12-07
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.